تاریخ : سه‌شنبه 18 خرداد‌ماه سال 1389 | 08:37 ق.ظ | نویسنده : سیدی

آموزشگاه کامپیوتر راهیان

سوالات تستی رایانه کاردرجه1-VB

۱-  ویژگی  RAD  در نرم افزار ویژوال بیسیک به چه معناست؟

الف)طراحی گرافیکی برنامه                                 ب)طراحی ساده برنامه

ج)طراحی ساخت یافته برنامه                                د)طراحی سریع برنامه*

2-کدام ویژگی زیررا ویژوال بیسیک نسخه 6 ندارد.

الف)طراحی سریع برنامه  (RAD)                    ب)رسیدگی به رویداد ها   (Event handling)

ج)محیط توسعه یافته مجتمع  (IDE)                   د)پشتیبانی کامل از شی گرایی* object oriented))

3-ویژوال بیسیک نسخه 6 یک زبان ........است.

الف)شی گرا   (object oriented)

 ب)مبتنی بر شی object base))  *

 ج)مبتنی بر کلاس  class base)  )

د)مبتنی بر کنترل  (control base)

4- کدام یک از گزینه های زیر نسخه های ویژوال بیسیک است.

الف)   (GW BASIC)

ب)   (QBASIC)

ج) (VISUAL BASIC. NET)

د)گزینه های الف و ب و ج صحیح است*

5-کدام ویژگی زیر مزایای استفاده از ویژوال بیسیک است.

الف)مجموع کاملی از اشیا ء را در اختیار می گذارد

ب)برنامه ایجاد شده به راحتی می تواند با ماوس و صفحه کلید کار کند

ج)به کلیپ بورد و چاپگر دسترسی کامل دارد

د)همه ی موارد صحیح است*

 6-ویژگی GUI در نرم افزار ویژوال بیسیک به چه معناست.

الف)طراحی گرافیکی برنامه*           ب)طراحی ساده برنامه

ج)طراحی ساخت یافته برنامه           د)طراحی سریع برنامه

7- Qbasic یک زبان مبتنی بر ...... بوده و برای سیستم عامل ....... طراحی شده است.

الف)گرافیکی-  Windows   ب)متن - Dos  *     ج)ساخت یافته-  Windows    د)هیچکدام

8-ویژوال بیسک یک زبان..... است که برای طراحی برنامه ها در سیستم عامل...... است.

الف)گرافیکی-  Windows*     ب)متن-  Dos      ج)ساخت یافته-  Dos           د)هیچکدام

 

9- QBASIC    به معنی:

 الف)هر اتفاقی که در زمان اجرای یک برنامه روی دهد

ب)دستورالعمل های نمادین جهت استفاده افراد مبتدی به منظور اهداف گوناگون است*

ج)طراحی سریع برنامه در ویژوال بیسیک است

د)یکی از روشها ی برنامه نویسی است که برای تولید نرم افزار بکار می رود

10- ویژگی برنامه نویسی ساخت یافته چیست؟

الف)خوانایی برنامه بیشتر و خطا یابی آن راحت تر می شود*

ب)یکی از ویژگی های مهم در این روش وراثت در کلاس ها است

ج)تمام ابزار های لازم برای ایجاد اجرا و خطا یابی برنامه ها به صورت مجتمع است

د) هیچکدام

11-زبان برنامه نویسی مبتنی بر شیء...... گویند.

الف)  Object oriented    ب)  Class   ج)   Object based *   د)گزینه های الف و ب صحیح است

 

12-انواع نگارشهای ویژوال بیسیک در گزینه های زیر کدامند.

الف)آموزشی       ب)خطی         ج)سازمانی         د)گزینه های الف و ج صحیح است*

13-کدام یک از گزینه های زیر ویژگی نگارش حرفه ای است.

الف)قابلیت برنامه نویسی در حد پایه را ارایه می کند.

ب) به منظور ایجاد سیستمهای نرم افزاری بزرگ استفاده می شود.

ج)امکان استفاده از کنترل های مربوط به بانکهای اطلاعاتی و طراحی کنترل ها را در اختیار برنامه نویس قرار می دهد*

د)گزینه های الف و ج صحیح است

14-کدام یک از ویژگی های  VB ارتباط  گرافیکی بین کاربر و محیط برنامه نویسی برقرار می کند؟ 

الف)   IDE           ب)  GUI*            ج)  RAD            د)   Event handling

15-مطلب "تمام ابزار های لازم برای ایجاد اجرا و خطا یابی برنامه ها به صورت مجتمع قرار داده شده تا برنامه نویس به سرعت برنامه را اجرا کند" کدام ویژگی ویژوال بیسیک است.

الف)  RAD               ب)   GUI           ج)    IDE*        د)   API

16-.چه منویی شامل گزینه هایی جهت ایجاد ، باز نمودن و ذخیره پروژه و ایجاد فایل اجرایی می باشد ؟

   Run           د)Viewج)           Edit ب)         * File الف)

17-برای ویرایش copy، paste،cut.از چه منویی در VB    استفاده می شود ؟

 Help                 د)Run*           ج) Edit ب)           File الف)

18. گزینه هایی جهت نمایش پنجره های مختلف ویژال بیسیک است ؟

*Viewد)             Runج)           Edit            ب)Fileالف)

 

19. چه منویی برای اضافه یا حذف کردن اجرای پروژه مثل فرم ها استفاده می شود؟

*Project د)            Runج)            Edit            ب)File(الف

20. چه منویی جهت تنظیم موقعیت کنترل های روی فرم استفاده می شود؟

*Formatد)          Runج)       Project ب)            Runالف)

21. چه منویی شامل گزینه هایی جهت خطا یابی در برنامه است ؟

Debug    *          د)Run           ج)Edit         ب)File الف)

22. چه منویی شامل گزینه هایی جهت اجرا  یا  توقف اجرای برنامه است؟

Help        د)Query          ج)* Runب)       Fileالف)

23. .چه منویی شامل جهت بازیابی داده ها از پایگاه داده بکار می رود؟

Help          د) Query  *        ج)Run         ب)Fileالف)

24. .چه منویی شامل جهت ویرایش و اصلاح در طراحی پایگاه داده بکار می رود؟

Diagram *       د)View            ج)Run        ب)File(الف

25. .چه منویی شامل گزینه هایی برای کار با توابع و هم چنین ایجاد منو در برنامه است؟

Tools *         د)View        ج)Edit     ب)Fileالف)

26. .چه منویی برای نصب و حذف بعضی از عناصر ویژال بیسیک بکار می رود؟

*Add-insد)         View        ج)Edit    ب)Fileالف)

27. .چه منویی جهت مرتب کردن و فعال کردن پنجره های از این منو استفاده می شود؟

Runد)   * Windows        ج)Edit    ب)Fileالف)

28. .چه منویی شامل گزینه هایی جهت بدست آوردن اطلاعات کمکی است؟

 File            د)Run     ج)Viewب)   *  Helpالف)

29. منوی  Run چه کاربردی دارد؟

الف)شامل گزینه های جهت خطایابی در برنامه است.    ب)جهت بازیابی داده ها از پایگاه داده بکار می رود.

ج)شامل گزینه های برای کار با توابع و هم چنین ایجاد در برنامه است.

د)شامل گزینه هایی جهت اجرا یا توقف اجرای برنامه است.*

30. .چه دکمه ی برای ایجاد منو در برنامه استفاده می شود؟

                                                           Save projectب)                              *  Menu editorالف)

                                                   Open projectد)                                                       Pasteج)

31. در بخش  File icons  چه دکمه هایی وجود دارد؟

     د)الف و ج*  Save projectج)             Copyب)            Open projectالف) 

 

32. .چه آیکنی جهت باز کردن پروژه های قبلی استفاده می شود؟                                                                  Copy*      ب)Open projectالف)

            Save project                   د)Cutج)

33. .چه آیکنی جهت ذخیره تمامی تغییرات در پروژه جاری استفاده می شود؟

Copy        ب)Open projectالف)

Save project  *                         د)Cutج)

34. آیکن  Cut چه عملکردی دارد؟

 الف)جهت پیدا کردن متن مورد نظر در بخش کد نویسی برنامه استفاده می شود.

ب)عملیات لغو شده توسط Undo  را مجددا اجرا می کند.

ج)جهت انتقال متون و کنترل ها به کلیپ بورد استفاده می شود.*

د)همه ی موارد

35. .چه آیکنی جهت کپی برداری از متون و کنترل ها در کلیپ بورد استفاده می شود؟

Find     د)   Redo         ج) Copy *       ب)Cutالف)

36. .چه آیکنی جهت چسباندن متن یا کنترل موجود در کلیپ بورد به محل مورد نظر استفاده می شود؟

Find        د)Undo       ج)Copy       ب) * Paste  الف)

37. .چه آیکنی جهت پیدا کردن متن مورد نظر در بخش کد نویسی برنامه استفاده می شود؟

Undo        د)Cut           ج) Find  *       ب)Redoالف)

38. .چه آیکنی برای لغو کردن آخرین عمل صورت گرفته استفاده می شود؟

Undo  *        د)Cut          ج) Find         ب)Redoالف)

39. چه آیکنی عملیات لغو شده توسط  Undo را مجددا اجرا می کند؟.

Undo          د)Cut          ج) Find        ب)* Redoالف)

40. .چه آیکنی  جهت اجرای برنامه به کار می رود؟

Cut           د)End            ج)*Start        ب)Breakالف)

41. .چه آیکنی جهت متوقف کردن موقت اجرای برنامه به کار می رود؟

Cut         د)End            ج)Start        ب)Break*الف)

42. .چه آیکنی جهت پایان دادن به اجرای برنامه به کار می رود؟

Cut         د)End  *         ج)Start        ب)Breakالف)

43. چه آیکنی پنجره Project explorer را نمایش می دهد؟

                                         Toolbox    ب)                   *Project explorerالف)

 Object browserد)             Properties windowج) 

44. .چه آیکنی پنجره خواص را نمایش می دهد؟

                                                           Toolbox        ب)                       Project explorerالف)

            Object browser           د)        *Properties window

45.کدام یک از موارد زیر یکی از اصول نام گذاری فرم هاست؟

الف)طول نام یک شی حداکثر می تواند 127 کاراکتر باشد.

ب)نام اشیاء فقط می تواند با حروف الفبای انگلیسی شروع شود و نمی توان از ارقام یا کاراکتر زیر خط استفاده کرد.

ج)برای نامگذاری اشیاء توصیه می شود که از یک پیشوند سه حرفی که نوع شی را مشخص می کند و سپس عبارتی که عملکرد آن شی را توضیح می دهد استفاده کنید.         د)همه موارد*

 

46.کدام خاصیت مقدار یک فرم را بصورت سه بعدی و مقدار صفر فرم را بصورت مسطح نشان می دهد و شکل ظاهری فرم را تغییر می دهد؟

            * Font      ب)خاصیت Appearanceالف)خاصیت

    Forecolorد)خاصیت           Iconج)خاصیت

چه خاصیتی دارد؟Borderstyle47. .خاصیت

الف)نمایش یا عدم نمایش نوار عنوان      ب)ثابت بودن یا قابل تغییر بودن اندازه فرم

ج)حالت های مختلف فرم                      د)همه موارد*

48 . برای اضافه کردن فرم به پروژه چند راه مختلف وجود دارد؟

              ج)7               د)  6                ب)3*        الف)2

 تنظیم  شود چه نمایش می دهد؟  Trueوقتی کهControlbox49.در خاصیت

الف)دکمه های کنترلی و منوی کنترل*        ب)دکمه ها و منوی کنترل

ج)فرم ها فعال می شود.                              د)هیچ کدام

50. تمامی برنامه ی تحت ویندوز دارای چند فرم هستند؟

الف)یک یا چند فرم*         ب)2 فرم         ج)3،5 فرم          د)8 فرم

51- کدام بخش از نوار ابزار ویژال بیسیک وظیفه اجراء توقف موقت اجرای برنامه را دارد؟

الف – edit icons      ب- run icons  *      ج- project icons       د-  fil icons

  52- کدام خصوصیت فرم عبارتی را که در title bar  فرم نمایش داده می شود تعیین می کند ؟

الف – title         ب- naem        ج – caption  *      د- form name

53- کدام نام زیر برای نام گذاری فرم ها مجاز نیست ؟

الف – frm form         ب- frm        ج -     * 1-frm  د- 1-frm

54- حداکثر طول خاصیت نام  اشیاء (( name در ویژال بیسیک  چقدر است ؟

الف – 127 کاراکتر *      ب- 64 کاراکتر     ج- 16 کاراکتر      د- نام محدود است

 55- توسط کدام خاصیت فرم می توان پنجره ای ایجاد نمود که نوار عنوان و دکمه های  کنترلی  با اندازه کوچکتر نمایش داده شوند ؟ 

الف – bordestyle   *  ب – appearance   ج-controlbox        د-height

 

form

56-برای ایجاد پنجره شکل زیر کدام تنظیم زیر را باید انجام داد؟

الف –                controbox=true ب-  border style=no    

 ج – control box=false  *            د –  borderstyle=fixedialog 

 

   

57-اگر خاصیت enabled فرم راfalse  نماییم آنگاه .........

الف –فرم نمایش داده نمی شود  . 

ب-فرم نمایش داده می شود ولی کنترل ها ی روی آن نمایش داده نمی شود. 

ج- فرم نمایش داده می شودولی فرم وکنترل های روی آن غیر فعال می شوند .*

د- فرم نما یش داده می شود ولی فرم را نمی توان جا بجا کرد .

 58-توسط خاصیت  ilcon فرم می توان ....

الف –آیکنی را برای اشاره گر ماوس انتخاب نمود تا هنگام حر کت ماوس بر روی فرم این آیکن نمایش داده شود.

ب- آیکن سمت چپ نوار عنوان را تعیین کرد.*       ج-آیکن سمت راست نوار عنوان را تییعن کرد.

د-تصویر را روی فرم نمایش داد.

 

 

 

59- اگر بخواهیم غیر از آیکن های ماوس موجود در لیست mous icons  از آیکن دیگر استفاده کنیم ....

الف –آیکن مورد نظر رادر خاصیت mous icons  قرار میدهیم .

ب- آیکن مورد نظر رادر خاصیت mouspointe قرار میدهیم.

ج- آیکن مورد نظر رادر خاصیت99-customقرار میدهیم.

د-گزینه های  الف وج *

60- اگر بخواهیم فرمی ایجاد کنیم که کا بر نتواند آن  را جابجا نماید ولی بتواند با کنترلی های داخل آن کار کند کدام تنظیم زیر را انجام می دهیم ؟

الف-    enabled=false          ب-  moveable= false  *

ج – vissible=false                 د- controlbox=false

61-برای قرار دادن عنوان فرم در سمت راست پنجره  کدام تنظیم زیر را باید انجام دهیم:

الف-enabled=false                        ب-rightoloft=true *     

   ج-algnment=3-rightjustify           د-formdirection=3-rightjustify

 

62-فرمی که خاصیت  showintaskbar آن false باشد...

الف- قابل جابجایی نیست                              ب-نمی تواند فوکس را دریافت کند 

ج- قابل نما یش ر محیط کار نیست                  د-آیکن آن درنوار کا رنمایش داده نمی شود*

63 –اگر خاصیت startupPosition فرم را به صورت centerscreen انتخاب نماییم پنجره در زمان اجرا......

الف –در موقیت که خواص topوleft تعیین می کنند نمایش داده می شود .

ب-دروسط فرم پدر خود نمایش داده می شود .

ج-دروسط صفحه نمایش داده می شود .*

د-در موقعیتی که در پنجره formlayout مشخص می شود نمایش داده می شود .

64- کدام یک از رویدادها ی زیر قبل از اینکه فرم داخل حافظه شود اتفاق می افتد؟

الف-          activate   ب- deactivate       ج – load             * د- unload

65- کدام یک از رویدادهای زیر هنگام بستن پنجره (فرم) اتفاق می افتد ؟

 الف - activate         ب- deactivate         ج-load            د- unload *

66- کدام  یک  از رویدادهای  زیر هنگام راست کلیک در فرم اتفاق می افتد؟

الف – activate            ب –click   *             ج- rigntclick            د- dbclick

67 –از کدام رویداد زیر برای تشخیص دوبا ر کلیک بر روی فرم استفاده می شود؟

الف – doubleclick          ب- dbclick  *        ج-two click          د- click

68 – هنگامی که کاربر دکمه های ما کیزی مایز یا مینی مایز ویا با استفاده از لبه حاشیه فرم اندازه فرم را تغییر دهد رویداد.... اتفاق می افتد :

الف –size        ب- resize *         ج- change           د- maximize

 69- توابع پیش آماده ای که اشیاء وجود دارند واعمال مختلفی در رابطه با آنها انجام می دهند را ..... می گویند ؟

الف –متد (method)  *     ب- رویه (procedure)       ج- رویداد (event)      د- تابع  (function)

  1. از کدام متد فرم برای نمایش یک فرم استفاده می شود ؟

الف – visible          ب- load        ج- show *         د-  hide

71 - از کدام متد فرم برای مخفی کردن یک فرم استفاده می شود ؟

الف -  visible       ب- enabled          ج-  show      د-    hide*

72-برای اضافه کردن فرم به پروژه  از کدام روش استفاده می کنیم :

الف- منوی addform_project

ب- استفاده از دکمه ی addform در ابزار

ج- راست کلیک در پنجره پروژه و انتخاب گزینه add_form

د- هر سه گزینه *

73-هر شی با چند بار کلیک کردن بر روی آن شئ وارد کد آن رویداد می شویم ؟

الف- دو بار*         یک بار          ج –سه بار        د - چهار بار

74-کدام گزینه زیر صحیح نیست؟

الف)بنجره PROPERTIES برای نمایش وتنظیم خصوصیات شیء انتخاب شده بکار می رود.

ب)بنجره PROJECT EXPLORER H اجزای تشکیل دهنده یک بروژه را بصورت یک ساختار درختی نمایش می دهد.

ج)بنجره FORM LAYOUT موقعیت کنترل های موجود در فرم را نمایش می دهد.*

د)بنجره TOOLBOXحاوی مجموعه ای از کنترل هاست که می توانیم انها را روی فرم قرار دهیم.

75-کدام سربرگ بنجره PROPERTIES خواص کنترل ها را به صورت موضوعی نمایش می دهد؟

الف)ALPHABETIC                           ب)DESCRIPTION  

ج)CATEGORIZED   *                           د)LAYOUT

76-کدام دکمه در بنجره PROJECT EXPLO9RER اجزای بروژه را به صورت دسته بندی شده نمایش می دهد؟

الف)TOGGLE FOLDERS *                                ب)VIEW OB JECT

ج) CATEGORIZED                                           د)گزینه های الف و ج

77-به کمک بنجره ........می توان موقعیت فرم های برنامه را روی DESKTOP در زمان اجرا تعیین کرد.

الف) PROJECT EXPLORER                          ب)TOOLBOX

ج)FORM LAYOUT   *                                         د)هیچکدام

78-در بنجره STANDARD EXE یک بروژه شامل چه بنجره می باشد؟

الف)PROJECT  EXPLORER                         ب)PROPERTIES

ج)FORM LAYOUT                                            ج)همه موارد*

79-برای دیدن بنجره که اجزای برنامه  به جای دکمه VIEW CODE می توان از کدام کلید استفاده کرد؟

الف)F5                            ب)F1                    ج)F7 *               د)F2

80-برای تغییراندازه هریک از بنجره ها چه عملیاتی می توان انجام داد؟

الف) اشاره گر ماوس را به لبه بنجره نزدیک کنیم

ب)با انجام عمل DRAGان را به اندازه دلخواه در اوریم

ج)روی ان بنجره کلیک راست کنیم

د)گزینه الف وب صحیح است*

81-بنجره های موجود در محیط ویژوال بیسیک به کناره های بنجره اصلی ویژوال بیسیک چسبیده اند به این خصوصیت ......... می گویند.

الف)*     DOCKING                       ب)PROPERTIES

ج)EXPLORER                                د)هیچکدام

82- کدام یک از گزینه های زیر تعریف TOOL BOXاست؟

الف)خصوصیات اشیای موجود در برنامه مثل فرم یا کنترل را تنظیم میکند

ب)مجموعه ای از کنترل هاست که می توانیم ان ها را روی فرم قرار دهیم*

ج)می توان موقعیت فرم های برنامه را بروی میزکار ویندوز برای زمان اجرا تععین کرد

د)اجزای تشکیل دهنده یک برنامه را بصورت یک ساختار درختی نمایش می دهد

83-در صورت بسته بودن بنجره PEROPERTIESبا فشردن چه کلیدی خصوصیات شیء انتخاب شده نمایش داده می شود؟

الف)f 4     *                ب)f 8                      ج)f 2                          د)f 6

84-کدام یک از سربرگ های زیر خصوصیات فرم را بصورت دسته بندی شده نمایش می دهد؟

الف)categorized  *                          ب)form layout

ج)alphabetic                                   د)هیچکدام

85-یک برنامه از چه قسمت های تشکیل شده است؟

الف)فرمها                    ب)ماژولها                    ج)کلاسها                     د) همه موارد*

86-کدام یک از گزینه های زیر خصوصیات اشیا ی موجود در برنامه از جمله فرم تنظیم می کند؟

الف)form layout                           ب)peroperties*

ج)project explorer                       د)ب وج صحیح است

86- نوع بروژه انتخاب  در ویژوال بیسیک چیست؟

 الف)active.exe           ب)standard.exe*          ج)vb.exe                          د)new

87-با کدام یک از بنجئه های زیر می توان محل قرارگیری فرم در هنگام اجرای برنامه را مشخص کرد؟الف)properties           ب)form layout   *          ج)project explore                د)form

88)برای مشاهده پروژه های موجود بر روی کامپیوتر از کدام سربرگ پنجره new project استفاده می کنیم ؟

الف ) new               ب ) Recent             ج ) Existing    *                    د ) Browse

89 ) کدام گزینه زیر صحیح نیست ؟

الف ) از سربرگ New  برای ایجاد یک پروزه جدید استفاده می کنیم

ب ) از سربرگ Existing و Recent برای باز کردن پروژه ای که قبلا باز کرده ایم استفاده می کنیم *

ج ) از سربرگ Recent برای باز کردن پروژه ای که قبلا" باز کرده ایم استفاده می کنیم

د ) از سربرگ Existing برای باز کردن پروزه های موجود استفاده می کنیم

90 ) با فعال کردن کادر علامت Don,t show this dialog in the future ، در پنجره New project از این به بعد در هنگام اجرای نرم افزار VB  ، ........

الف ) پنجره New project نمایش داده نمیشود

ب ) پنجره New project نمایش داده میشود

ج ) بطور خودکار یک پروژه جدید از نوع Standard ExE ایجاد میشود

د ) گزینه های الف و ج*

91 ) در صورتیکه مایل به استفاده از پنجره New project  نباشیم بر روی کدام دکمه کلیک میکنیم

الف ) cancel *             ب ) Help                 ج ) ok                            د ) close

92 ) سربرگ Recent چه کاربردی دارد ؟

الف ) برای باز کردن پروژه موجود       ب ) برای ایجاد یک پروژه جدید

ج ) برای باز کردن پروژه اخیر *          د ) هیچکدام

93) پس از اجرای برنامه visual Basic کدام پنجره ظاهر می شود ؟

الف ) New project  *                    ب ) New

ج ) Existing                                 د ) Recent

      94)اگرتعدادآیتم های درون لیست بیشتر ازاندازه کنترل باشد چه اتفاقی می افتد؟

الف)نوار پیمایشگر بصورت خودکار درکنار کنترل ظاهرمی شود.*

ب)آیتم هارانمایش نمی هد.

ج)آیتم رانمایش می ده ولی نمی توان آن راانتخاب کرد.

د)آیتم رانمایش می دهد.

95)بااستفاده ازکدام کنترل می توان اطلاعات راخواندوتغییر داد؟

الف)list box  *   ب)text box     ج)combo box    د)check box   

96)خاصیت multiselectچیست؟ 

 الف)کاربر نمی تواند ببش ازیک آیتم لیست راانتخاب نماید.

ب)کاربرمی تواند بافشاردادن کلیدspaceآیتم های لیست راانتخاب نماید یاآیتم های انتخاب شده رادرحالت انتخاب خارج نماید

ج)کاربرباپایین نگه داشتن کلید shiftوکلید کردن می تئاند آیتم های پیوسته ای ازلیست راانتخاب کند

د)همه ی موارد*

97)برای مرتب کردن آیتم های list boxچه بایدکرد؟

الف)sorted=true*  ب)style=false  ج) sorted=false  د)list index=true

98)شماره ی ایندکس از چه عددی شروع می شود؟

الف)1          ب)2            ج)0  *          د)هیچ کدام

99)خاصیت list count چیست؟

الف)شمارش ایندکس رانمایش می دهد .     ب)لیستی ازاطلاعات بروی فرم نمایش می دهد.

ج)تعداد آیتم هارانمایش می دهد.*           د)کاربرمی تواند بیشتر ازیک آیتم راانتخاب کند.

100)برای اضافه کردن آیتم جدید به لیست ازچه متدی استفاده می شود؟

الف)add item *              ب)add list         ج)remove item            د)listپیوندهای روزانه
موضوعات وب
آرشیو مطالب
لینک های مفید
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 68840

  • فروش لینک | فروش بک لینک | بک لینک