تاریخ : سه‌شنبه 18 خرداد‌ماه سال 1389 | 09:18 ق.ظ | نویسنده : سیدی

-1

کادر متن سوم نمایش داده شود؟

برروی دکمه دوبار کلیک و کد زیر را بنویسید

فرمی ایجادکنید که دارای 3 کادر متن باشد با کلیک کردن بروی آن یک دکمه مجموع محتوای عدد کادر متن اول و کادر متن دوم در.

Text3 =val (text1) +val (text2)

-2

داده شود؟

فرمی ایجاد کنید که داری 2 کادرمتن باشد با کلیک کردن بر روی یک دکمه معکوس محتوای (وارون) متن کادر اول در کادر دوم نمایش

Text2 = strReverse(Text

برروی دکمه دوبار کلیک و کد زیر را بنویسید( 1

باشد و با انتخاب هر کدام

رنگ فرم به آن تغییر یابد؟

green, yellow, blue, red با عنوان های option Button -3 فرمی ایجاد کنید که دارای چهار

form1.backcolor =vbgreen

form1.backcolor =vbred

form1.backcolor =vbyellow

form1.backcolor =vbblue

-4

فرم نمایش داده شود؟

کد زیر را بنویسید

A = Val (Text1)

F=1

For i=1 to a

F=f * i

Next

Text1 = F

فرمی ایجاد کنید که دارای یک کادر متن باشد وبا کلیک کردن بر روی یک دکمه فاکتوریل که در کادر متن اول است نوشته شده بر رویCommand در کلیک 1

-5

کد زیر

form1.caption = command1.caption

فرمی ایجاد کنید که دارای دو دکمه با عناوین رضا و علی باشد و با کلیک کردن بروی دکمه عنوان فرم به آن عبارت تغییر یابد؟Command در کلیک 1

کد زیر

Form1.caption = command2.caption

Command و در کلیک 2

-6

فرمی ایجاد کنیدکه دارای یک کادر تایید باشد با فعال کردن و غیر فعال کردن آن رنگ فرم آبی و قرمز تغییر یابد؟

If Check1.Value = 0 then

Form1.BackColor= vbred

Else

Form1. backColor =vbblue

End if

عناصر مخفی شوند؟

hide -7 فرمی ایجاد کنید دارای دو کادر متن و دو برچسب و یک دکمه با عنوان

Text1.Visible = False

Text2.Visible = False

Label1.Visible = False

Label2.Visible = False

-8

برنامه ای بنویسید که با کلیک کردن برروی یک دکمه پنج عدد از ورودی گرفته مجموع آنها نمایش داده شوند؟

For i = 1 To 5

a= inputbox("Enter Number :")

S = S + VAL(a)

Next

Text1 = S

-9

برنامه ای بنویسید که با کلیک کردن برروی یک دکمه پنج عدد از ورودی گرفته میانگین مجموع آنها نمایش داده شونده؟

For i = 1 To 5

a = InputBox("Enter Number")

S = S+ VAL(a)

Next

Text1 = S/5

-10

ونام خانوادگی با هم نشان داده شود؟

برنامه ای بنویسید که در یک کادر متن نام و در کادر دوم نام خانوادگی نوشته شود با کلیک کردن بر روی یک دکمه در کادر متن نام

Text3 = Text1 + " " + Text2

-11

برنامه ای بنویسید که در دو کادر متن دو عدد دریافت کند با کیلک بر روی یک دکمه عدد بزرگتر در کادر متن سوم نشان داده شود؟

A=VAL(Text1)

B=VAL(Text2)

If A >B Then Text3 = A Else Text3 = B

نشان دهد؟

list box -12 برنامه ای بنویسید که با فشاردادن یک دکمه اعداد زوج دو رقمی را در یک

For i = 10 To 98 Step 2

List1.AddItem i

Next

-13

برنامه ای بنویسید که با فشار دادن یک دکمه مجموع اعداد سه رقمی بخش پذیر بر پنج را نشان دهد؟

For i = 100 To 995 Step 5

S = S + i

Next

Label1= S

-14

بر روی فرم نماش داده شود؟

فرمی ایجاد کنید که درارای یک کادر متن باشدکه با کلیک کردن بر روی یک دکمه مقسوم علیه های عدد که در کادر متن نوشته شده

a = Val(Text1.Text)

For i = 1 To a

If a Mod I=0 Then Print i

Next i

-15

فرم کد زیر را بنویسید.

پروژه ای طراحی کنید که عددی را از ورودی دریافت کند،سپس مجموع ارقام آن را نشان دهد.Active در رویداد

A=Val(inputbox(""))

Do While A>0

S=S+A mod 10

A=A\10

Loop

Print S

-16 پروژه ای طراحی کنید که 10 عدد را از ورودی دریافت کند،سپس بزرگ ترین آن ها را نشان دهد.

فرم کد زیر را بنویسید.

Active در رویداد

M=Val(inputbox(""))

For I=1 to 10

A=VAL(Inputbox(""))

If A>M then M=A

Next

Print M

-17 پروژه ای طراحی کنید که 10 عدد را از ورودی دریافت کند،سپس میانگین آن ها را نشان دهد.

فرم کد زیر را بنویسید.

Active در رویداد

For I=1 to 10

A=Val(inputbox(""))

S=S+A

Next

Print S/10

با اعداد 16،18،10،12،14 ایجاد کنید ،به طوری که با انتخاب یکی از گزینه های

به آن تغییر کند.

combo ویک textbox -18 پروژه ای با یکtextbox اندازه قلم combo

فرم کدهای زیر را بنویسید

Load پس از گذاشتن یک کمبو و جعبه متن برروی فرم در رویداد

For I=10 to 18 step 2

Combo1.Additem I

Next

Combo1.Text=10

در رویداد کلیک کمبو کد زیر را بنویسید

Text1.FontSize=Combo1.Text

-19 پروژه ای طراحی کنید که با کلیک برروی فرم ،فرم حداکثرشود و با دو بار کلیک برروی ان فرم به اندازه فرم به اندازه عادی برگردد.

فرم کد زیر را بنویسید

Click در رویداد

Form1.WindowState=2

فرم کد زیر را بنویسید

DblClick در رویداد

Form1.WindowState=0

2000 در آید و فاصله از بالای فرم 100 و از * -20 پروژه ای با یک دکمه طراحی کنید که با کلیک برروی دکمه اندازه فرم به 1000

سمت چپ 200 شود.

پروژه ای ایجاد سپس یک دکمه برروی آن قراردهید سپس برروی دکمه دوبارکلیک کنید و کد زیر را در آن بنویسید.

Form1.Width=2000

Form1.Height=1000

Form1.Top=100

Form1.Left=200

متن نوشته در

برچسب نوشته شود ،همچنین تنظیمی را با کد نویسی انجام دهید که تعداد حروف دریافتی در جعبه متن

جعبه متن را برابر 20 قرار دهید سپس برروی جعبه متن

دوبار کلیک کرده و کد زیر را در آن بنویسید.

textbox ایجاد کنید ،سپس کدی را بنویسید که با نوشتن در label و یک textbox -21 پروژه ای با یک20 حرف شود.MaxLength برروی فرم یک برچسب و یک جعبه متن قراردهید و خاصی

Label1=Text1

-22 پروژه ای طراحی کنید که تاریخ روز سیستم در برچسب هایی به صورت روز ماه ، نام روز هفته کامل ، نام ماه کامل و سال کامل نمایش

داده شود.

فرم کد زیر را بنویسید.

Load فرمی را با چهار برچسب ایجاد کنید و در رویداد

Label1=Day(Date)

Label2=WeekDayName(WeekDay(Date))

Label3=MonthName(Month(Date))

Label4=Year(Date)

عکس(وارون) نوشته ،

در برچسب نوشته شود .

برروی فرم یک برچسب و یک جعبه متن قراردهید و سپس برروی جعبه متن دوبار کلیک کرده و کد زیر را در آن بنویسید.

textbox ایجاد کنید ،سپس کدی را بنویسید که با نوشتن در label و یک textbox -23 پروژه ای با یک

Label1=StrReverse(Text1)

و یک دکمه ایجاد کنید ،سپس کدی را بنویسید که با کلیک برروی دکمه حروف نوشته شده در

زیر هم در فرم نشان داده شود . ،

textbox -24 پروژه ای با یکtextbox

برروی فرم یک دکمه و یک جعبه متن قراردهید سپس برروی دکمه دوبار کلیک کرده و کد زیر را در آن بنویسید.

L=Len(Text1)

For I=1 to L

Print Mid(Text1,I,1)

Next

-25 فرمی با سه دکمه طراحی کنید که با کلیک برروی یکی ، فرم حداکثر و با کلیک برروی دیگری فرم حداقل و

برروی سومی فرم به اندازه اولیه درآ ید .همچنین تنظیمی انجام دهید که که فرم در وسط صفحه باز شود.

دوبار کلیک کنید و کد زیر را بنویسید.

MaxForm برروی دکمه

Form1.WindowState=2

دوبار کلیک کنید و کد زیر را بنویسید.

MinForm برروی دکمه

Form1.WindowState=1

دوبار کلیک کنید و کد زیر را بنویسید.

Normal برروی دکمه

Form1.WindowState=0

-26 فرمی با یک دکمه طراحی کنید که با کلیک برروی دکمه اعداد زوج سه رقمی را در فرم نشان دهد.(فرم هنگام

باز شدن حداکثرشود.)

فرم را برروی 2 تنظیم کنید سپس برروی دکمه دوبار کلیک کنید و کد زیر را بنویسید

WindowState خاصیت

For I=100 to 998 step 2

Print I

Next

-27 فرمی با یک دکمه طراحی کنید که با کلیک برروی دکمه اعداد زوج دو رقمی را از بزرگ به کوچک در فرم نشان دهد.

برروی دکمه دوبار کلیک کنید و کد زیر را بنویسید

For I=98 to 10 step -2

Print I

Next

-28 پروژه ای ایجاد کنید که 4 حرف سمت راست جعبه متن اول را با کلیک برروی دکمه در جعبه متن دوم نشان دهد.

برروی فرم 2 جعبه متن و یک دکمه ایجا کنید سپس برروی دکمه دوبار کلیک کنید و کد زیر را بنویسید.

Text2=right(text1,4)

-29 پروژه ای ایجاد کنید که با کلیک برروی یک دکمه اعداد زوج مثبت کوچکتر از عدد درون جعبه متن اول را درجعبه متن دوم نشان دهد.

برروی فرم دو جعبه متن و یک دکمه قرار داده و برروی دکمه دوبار کلیک کرده و کد زیر را بنویسید.

A=val(text1)

Text2=""

If a mod 2 <>0 then a=a-1 else a=a-2

For i=0 to a step2

Text2=text2+str(i)

Next

-30 پروژه ای با دو جعبه متن و دکمه ایجاد کنید که در صورت کلیک برروی دکمه اگر درون جعبه متن اول عدد یک بود در جعبه متن دوم

را نشان دهد.

More Than و در غیر اینصورت کلمه Three و اگر 3 بود کلمه Two و اگر 2 بود کلمه ONE کلمه

A=val(text1)

Select case A

Case 1

Text2="One"

Case 2

Text2="Two"

Case 3

Text2="Three"

Case Else

Text2="More Than"

End select

-31 پروژه ای ایجاد که دوعدد را از ورودی دریافت سپس عدد اول را بتوان عدد دوم رسانده و در جعبه متن نشان دهد.

برروی فرم یک جعبه متن بگذارید و برروی فرم دوبار کلیک نموده و کد زیر را بنویسید

A=inputbox("")

B=inputbox("")

Text1=A^B

کد مقابل را بنویسید Blue در دکمه
کد مقابل را بنویسید Yellow در دکمه
کد مقابل را بنویسید Red در دکمه
کد مقابل را بنویسید Green در دکمه

پیوندهای روزانه
موضوعات وب
آرشیو مطالب
لینک های مفید
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 68840

  • فروش لینک | فروش بک لینک | بک لینک