تاریخ : سه‌شنبه 1 تیر‌ماه سال 1389 | 09:37 ق.ظ | نویسنده : سیدی

بسمه تعالی

سوالات   رایانه کار درجه 2              زمان 60 دقیقه                     

1-کدام گزینه جزء حافظه های اصلی می باشد.

الف-ROM *       ب- HARD       ج- CD-ROM                       د-DVD

2- قلم نوری واسکنرچه نوع دستگاهی هستند؟

الف-خروجی- خروجی                              ب- ورودی ورودی  *

  ج- خروجی-ورودی                                  د-ورودی-خروجی

3- دستیابی به اطلاعات در کدامیک از حافظه ها ی زیر به صورت ترتیبی است.

الف- نوارمغناطیسی *                                  ب- دیسک نوری        

           ج- RAM                                   د-HARD

4- حافظه اصلی یک سیستم کامپیوتری 4 مگابایت است این حافظه معادل چند کیلوبایت است.

الف- 400                 ب- 4024               ج-      4072                          د- 4096*

5-        تفاوت حافظه RAM,ROM چیست.

الف- ROMفقط نوشتنی و RAM فقط خواند نی و نوشتنی 

ب- RAM فقط خواندنی و ROMفقط نوشتنی                            

ج- RAMخواندنی و نوشتنیROMفقط خواندنی  *            

د- ROMخواندنی ونوشتنی RAM خواندنی                               

6-به مجموعه 8 بیت …………گفته می شود.

الف- کاراکتر                ب- بایت *                    ج- کلمه                                  د-WORD

7-شیار به قسمتهای مساوی به نام ………..تقسیم می شود.

الف-  قطاع                 ب- TRAK *                  ج- کلاستر                            د- حافظه

8- CPU چیست؟

الف- واحد کنترل          ب- واحدحساب                ج- ریزپردازنده   *                    د- واحد مرکزی

>>سوالات WINDOWS <<

9-پس از به حداکثر رساندن یک پنجره گزینه MAXIMIZE تبدیل به گزینه …… می شود.

الف- MINIMIZW            ب-  RESTOR *             ج- CLOSE                  د-UNDO

10-نوار وظیفه را……. می نامند.

الف-TOOLBAR             ب-TASKBAR *               ج- START                  د-MENU

11- برنامه ای که برای مدیریت فایل ها, پوشه ها و درایوها می باشد کدام است .

الف-MY computer-Windows explorer *       

 ب- my document                                               

ج-control panel                                                 

د-الف وب                                                           

12-جهت تغییر عکس پشت صفحه ویندوزازکدام مسیر استفاده می شود؟

الف- desktopاز منوی start                                 

ب-desktop از پنجره display properties  

ج-  screen saverاز منوی start              

د-screen saverازپنجره display properties *        

13- جهت حذف پوشه ها وفایلها بطوری که در سطل زباله قرارنگیرد از کلید…… استفاده می شود.

الف- alt+delet               ب-  ctrl+delet               ج- shift+delet  *                     د-delet

14-کلید Alt+tab چه عملی انجام می دهد.

الف- بازکردن برنامه ها                  

ب- بازکردن منوی start                

ج- بستن پنجره فعال                       

د- سوئچ کردن بین پنجره های فعال*     

15- برای جستجوی فایل هایی با پسوند jpg باید از چه گزینه ای استفاده کرد.

الف- .jpg               ب- *.jpg  *                          ج- *.*                            د- الف و ب

16- کلیدهای میانبراز سمت راست به چپ copy,pasteکدامند:

الف-ctrl+v,ctrl+c  *            

ب- ctrl+v,ctrl+x              

ج- ctrl+x,ctrl,c                           

د-ctrl+c,ctrl+x               

17- کدام گزینه به معنی راه اندازی مجدد سیسم می باشد.

الف-standby              ب-restart  *               ج-  turn off                         د-shut down

18- برای مرتب کردن ایکن ها از کدام گزینه استفاده می شود.

الف- راست کلیک و گزینه arrang icon  *                   

ب- کلیک در صفحه و گزینه arrang icon                  

ج- راست کلیک و گزینه refresh                              

د- کلیک بر روی نوار task bar                                

19- جهت تغییرنام ایکن ها از گزینه:

الف- move                 ب- cut                          ج- properties                       د- rename*

20- دکمه aundo چه عملی انجام می دهد.

الف- یک صفحه به عقب می برد                                         ب- یک مرحله به عقب برمیگردد*

ج- یک صفحه به جلو می برد                                               د- یک پرونده به بالا می برد

DOS

21    توسط کدامیک از فرامین زیر می توان دیسک A  را فرمت کرده و محل فایل های سیستمی را رزو نمود ؟

a)      C:\FORMAT A:/S                (B  C:\FORMAT A:/B

(C  C:\FORMAT A:/U                (D C:\FORMAT A:/V

22    جهت تغییر خصلت فایل ها از فرمان .................. استفاده می شود .

a.      MD               .B  RD                     .C  VOL                   .D Attrib

23    برای تغییر نام یک فایل از کدام فرمان استفاده می شود ؟

a.      Path                

b.      Ren                

c.      Del                  

d.      Attrib               

24    توسط کدام سوئیچ در فرمان dir  در هر زمان یک صفحه از لیست فایلها نشان داده می شود؟

a.      /p                    

b.      /b                    

c.      /l                     

d.      /w                   

Word

 1. برای انتقال شی رسم شده :
  1. آن را انتخاب می کنیم و سپس آن را گرفته و به محل مورد نظر درگ می کنیم . 
  2. آن را انتخاب کرده و از منوی edit گزینه cut را کیلک می کنیم سپس در مقصد قرار گرفته و paste را از منوی edit  کلیک می کنیم .                                                                        
  3. آن را با کیلک سمت راست به محل مورد نظر درگ می کنیم .                        
  4. الف و ب   *                                                                                   
 2. برای شمارش تعداد جمله های یک متن از کدام فرمان استفاده می شود؟
  1. فرمان Spelling And Grammar از منوی tools                                 
  2. فرمان word count  از منوی tools *                                                  
  3. فرمان auto summarize  از منوی tools                                         
  4. A,B                                                                                            
 3. حداکثر تعداد ستونهای که از طریق ابزار columns  از نوار ابزار استاندارد می توانیم تعیین کنیم چند تا است؟
  1. بستگی به فاصله بین حاشیه  سمت چپ و راست کاغذ دارد . *                        
  2. تعداد ستونها محدودین ندارد                                                                
  3. 4 تا                                                                                             
  4. 7تا                                                                                             
 4. برای نوشتن در خانه بعدی در یک جدول ..................
  1. ENTER  می کنیم                                                                           
  2. از کلید های جهتی استفاده می کنیم                                                        
  3. از کلید TAB  استفاده می کنیم*                                                             
  4. B,C                                                                                            
 5. کدام یک از موارد زیر در باره effect های واقع در کادر محاوره ای فونت صحیح نیست ؟
  1. Hidden   متن انتخاب شده را پنهان می سازد.                                     
  2. All caps  همه حروف را به حروف بزرگ تبدیل می کند .                      
  3. Shadow باعث می شود که متن بصورت کنده کاری نوشته شود. *             
  4. Outline  باعث می شود متن بصورت توخالی نوشته شود.                                  
 6. برای نوشتن اندیس پایین برای یک عبارت ریاضی از کدام effect  استفاده می شود؟
  1. Superscript    
  2. Subscript *       
  3. Outline            
  4. Emboss         
 7. پسوند فایل پشتیبانword چیست ؟
  1. Doc *               
  2. Sly                  
  3. Xls                  
  4. Text                
 8. برای چاپ صفحه جاری در کادر محاوره ای print  کدام مورد را بادی انتخاب نمائیم ؟
  1. All                   
  2. Current page * 
  3. Print to file      
  4. Collate            

Excl

1-با کدام یک از گزینه زیرمی توان برای سلولها کادرقرارداد.

الف-   number                   ب-border   *                ج-font                        د-pattern

2-منظور از…….. الگویی است که برای ساخت اسناد جدید از آن استفاده می شود.

الف- style                  ب- pattern                 ج-template  *                  د-document

3-پسوند فایل ذخیره شده در اکسل کدام است.

الف- xlt                         ب-  xlm                    ج- doc                                 د-xls*

4-برای درج متن های افقی وعمودی …….. ازکدام تب format/cellاستفاده می شود.

الف- aligment  *                 ب-  font                    ج- border                     د-pattern

5-برای حفاظت ازساختارکارپوشه کدام مسیردرست است.

الف-گزینه protect work bookاز منویtools

ب-گزینه protect work sheetازمنوی flie

ج-گزینه protection sheetازمنوی*tools

د-گزینه protectionاز منوی file

6-آدرس محدودهءA2تا B6 در EXCEL به چه صورت مشخص می شود.

الف- A2,B6                 ب- A2-B6                       ج- A2:B6   *                     د-A2>B6

7-کدام توابع برای محاسبه میانگین اطلاعات عددی موجود در خانه ها استفاده می شود.

الف-ROUND          AUTOSUM             ج- COUNT,SUM   *             د-ROUND,SUM

8-برای نمایش دادن اطلاعات خاصی ازیک جدول از کدام گزینه استفاده می شود.

الف-AUTO FILTER  *          ب-SORT            ج- FORM                    د- AUTO SORT

9- برای چاپ مندرجات کاربرگ بصورت عمودی دریک صفحه کدام گزینه را انتخاب می کنیم.

الف- HORIZONTALL                                           ب-PORTRAIT  *  

ج-VERTICALL                                                    د-LANDSCAPE

10-با کدام یک از گزینه های زیر می توان از توابع استفاده کرد.

الف-å                  ب- FX                   ج- INSERT/FUNCTION                    د-همه موارد*

11- کدام گزینه محتوای سل های انتخاب شده را دریک سلول قرارمی دهد.

الف-shrnik to fit               ب- merge cell *         ج-wrap text                         د-justify

12- work book …….

الف- ازچند کاربرگ تشکیل شده است.   *                        ب- چند work book یک صفحه کاری است.

ج- محل ذخیره موقت مطالب است.                                د- هیچکدام

Power point

1-کدام گزینه زیر روش ایجاد اسلاید با استفاده از الگوهای طراحی رابیان می کند.

الف- Auto content                                                    ب-design template*

ج-blank presentaion                                                د-slide layout

2- کلید میانبر ایجاد اسلاید کدام است:

الف-ctrl+m  *                  ب-ctrl+n           ج- ctrl+s                        د-alt+m

3- در کدام نما می توان اسلایدها را مرتب شده و کوچک درکنار هم مشاهده کرد.

الف-notes page            ب-normal          ج- slide sorter*               د-outline

4- برای نمایش اسلایدها کدام منو وگزینه صحیح است.

الف- منویslide show وگزینه view show           ب- منوی view وگزینه slide show

ج-منوی  insert وگزینه view show                              د- موارد الف و ب-*

5-به منظوراضافه کردن یک اسلاید به اسلایدهای فعال ازدستور:

الف-دستور slides from file ازمنوی insert  *             ب-دستور from fileازمنوی tools

ج-دستور insert slide ازمنوی insert                             د- همه موارد

6- پسوند فایلهای ذخیره شده در Power point چیست.

الف-  wri                    ب- doc                         ج- PPT  *               د-BMP

7-برای ترسیم یک نمودارسازمانی از …….استفاده می شود.

الف-Chart             ب-table             ج-organization chart    *               د-drawing

8-برای چرخاندن یک شکل ازکدام گزینه استفاده می شود.

الف-rotate free  *        ب-  move          ج-draw                    د-edit point

9- جهت تعریف جلوه های ویژها برای اسلایدها از چه گزینه ای استفاده می شود.

الف-  slide show/ custom animation                      ب- slide show/ view show

ج-slide show/ slide transition  *                              د- موارد الف و ب

10-درنمای……. می توان برای اسلایدها یادداشت گذاشت.

الف-slide sorter                                                      ب-*notes page

ج-normal                                                                د-outline

11- کدام فرمان زیر برای بازبینی زمان بندی نمایش اسلایدها به کارمی رود.

الف-slide show/ transition                       ب-insert/ animation time

ج-slide show/ timing                                 د-slide show/ reherars timing*

12- با کدام منو وگزینه برای شی داخل اسلایدها می توان جلوه ویژه قرارداد.

الف- منوی slidw show وگزینه custom animation*

ب- منوی slide show وگزینه slide transition

ج- منوی view وگزینه slide show

د- منوی slide show وگزینه Action

Access

 1. برای نمایش توضیح در Status Bar به هنگام انتخاب فیلد در پنجره DATA Sheet  این توضیح در هنگام طراحی فیلد در کجا تایپ می شود؟
  1. Description* .b  data type            .c field name                       .d   required
 2. کدام یک از موارد زیر درست است ؟
  1. ایندکه برای فیلد در نظرگرفته شده را نمی توان حذف کرد.                                                   
  2. نوع داده hyperlink  برای یک آدرس پیوندی به یک سند با فایل روی اینترنت بکار می رود .        
  3. در جدول فقط می توان یک ایندکس ایجاد کرد.                                                                  
  4. داده های primary key  می تواند یکی باشد.                                                                
 3. برای اینکه در نتایج query  اسامی  شرکتهایی که تعداد پرسنل آنها بین 5 و 50 نفر است ظاهر شوند در سطر criteria  کدام عبارت را باید تایپ نمود ؟ص
  1. >=5 and <=50 .b >=50 or >=5   .c >=50 or >=50     .d >=50 not <=5     
 4. برای تعریف فیلتر پیشرفته کدام گزینه صحیح است ؟
  1. Filter by selection                   
  2. Filter by form                          
  3. Advanced filter / sort              
  4. همه موارد                                  
 5. کدام امکان به عنوان یک پرس و جو بکار می رود؟
  1. Table                          
  2. Query                         
  3. Form                          
  4. Report                        
 6. برای فیلدی که مقادیر دادۀ آن کمتر از 50 و به صورت عددی است بهتر است از کدام نوع داده استفاده نمود؟
  1. Ole                             
  2. Text                            
  3. Byte                            
  4. Number                      
 7. پسوند فایل پشتیبان Access کدام است ؟
  1. Mdb                            
  2. Xls                              
  3. Doc                            
  4. هیچکدام                         

Internet

 1. کدام پروتکل برای برقرای ارتباط و کار با سیستم هایی که در فاصله دور قرار گرفته است استفاده می شود ؟
  1. wais                                     .b  https                   .c  telnet                              .d  ftp
 2. برای تغییر اندازه نمایش متون صفحات وب کدام روش صحیح  است؟
  1. Edit\text size.b            File\text size       .c View\text size        .d   همه موارد
 3. برای نوسازی صفحهای که در IE در حال نمایش است کدام دکمه از نوار ابزار را باید کلیک نمود؟
  1. stop                                                                 
  2. Home          
  3.  Refresh  
  4. Search     
 4. برای ارسال نامه های نوشته شده و دریافت نامه های فرستاده شده برروی کدام دکمه از پنجره اصلی outlook  می توان کلیک کرد؟
  1. REPLY                       
  2. REPLY ALL                
  3. SEND RECEIVE        
  4. NEW                          
 5. کلیک به روی کدام دکمه در محیط IE فهرستی از تمام سایت هایی که در روزهای اخیر مشاهده شده است را نشان می دهد؟
  1. MAIL                           
  2. HISTORY                   
  3. SEARCH                    
  4. MEDIA                        

 1. برای ارسال نامه های نوشته شده و دریافت نامه های فرستاده شده بر روی کدام دکمه از پنجره اصلی OUTLOOK  می توان کلیک کرد؟
  1. REPLY                       
  2. REPLY ALL                
  3. SEND RECEIVE        
  4. NEW                          
 2. برای اضافه کردن یک WEB  به Favorites  کدام گزینه از منوی favorites  صحیح است؟
  1. Create in                   
  2. Organize favorites  
  3. Put in                         
  4. Add to favorites       

ویروس یابی

1.      کدام یک از موارد زیر جزء انواع ویروسهای می باشد؟

a.      Polymorphic                                      

b.      ویروسهای ساکن در حافظه                         

c.      ویروسهای stealth                                 

d.      همه موارد                                             

2.      کدام یک از راههای مقابله با ویروس جهت ورود به سیستم میباشد؟

                 الف) عدم باز کردن فایلهای مشکوک در e-mail         

                  ب)  عدم استفاده ازcd یا فلاپی مشکوک به ویروس   

                  ج)   استفاده از نرم افزارهای ضد ویروس جدید         

                   د)   همه موارد                                                

 1. کدام یک از موارد زیر می تواند راهی برای نفوذ ویروس به سیستم باشد؟

a.      Cd                                                      

b.      استفاده از اینترنت                                     

c.      استفاده از فلاپی                                       

d.      همه موارد                                              

موفق باشیدپیوندهای روزانه
موضوعات وب
آرشیو مطالب
لینک های مفید
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 68840

 • فروش لینک | فروش بک لینک | بک لینک