تاریخ : دوشنبه 20 دی‌ماه سال 1389 | 09:20 ق.ظ | نویسنده : سیدی

سوالات دوره power point

 


1-   کدام روش ایجاد برنامه نمایش با استفاده از الگو می باشد؟

الف ) Auto content wizard            ب)Template                           

ج) Blank presentation                 د) open as existing presentation     

2-   کدام روش برای ارائه کار زمانی که خود شما حضور ندارید بکار می رود؟ (در ایجاد فایل نمایشی به روش Auto content )

الف ) Internet          ب) presentation                        ج) Absent           د)هیچکدام   

3-   کدام مورد باعث می شود که یک زیر عنوان به عنوان اصلی تبدیل شود.

الف) Demote         ب) Move up                   ج) promote        د)collapse 

4-   کدام مورد باعث می شود که یک عنوان اصلی به زیر عنوان تبدیل گردد؟

الف) promote        ب)Demote                                 ج)Move up         د)Expand  

5-کدام صحیح است: یک عنوان اگر دارای زیر مجموعه باشد باعث می شود زیر مجموعه دیده نشود؟

الف) Expand          ب)     collapse                ج) Move up         د) Expand all

6-کدام مورد باعث درج یک عنوان اصلی بین عنوانها می شود ؟

الف) summary       ب)  Expand all                           ج) Demote       د)  Move down

7-روش ایجاد یک برنامه نمایشی با استفاده از Template کدام است ؟

الف) انتخاب template از صفحه start up dialoged  

ب) از منوی File گزینه New  را کلیک کرده و از تب presentation  یکی از موارد را انتخاب می کنیم .

ج) ازمنوی File گزینه template  را کلیک می کنیم .

د) الف و ب

8- انتخاب کدام مورد از پنجره font باعث نوشته شدن متن به صورت توخالی می شود ؟

الف)underline        ب)superscript                            ج)Emboss         د)shadow

9- فایلهای پاورپونت با چه پسوندی ذخیره می شود؟

الف) ppt                 ب) xls                              ج)tif                     د)tmp

10- در پاور پوینت چند روش مشاهده اسلاید وجود دارد؟

الف) 6      ب) 5                  ج) 4      د)3

11- روش نمایش Normal ترکیبی از روشهای نمایش ……………… می باشد.

الف) outline , slide sorter                                                ب) slide show , outline     

ج) Note page , outline                                                     د) Note view , slide view

12-         در کدام روش نمایش اسلاید می توان ترتیب اسلایدها را عوض کرد؟

الف) outline            ب) slide sorter                           ج) Note page                د) slide show  

13-         در کدام روش نمایش به راحتی می توان ویرایش متن انجام داد؟

الف) outline            ب) slide sorter                           ج) Note view      د) همه موارد

14-         کدام روش برای مشاهده یادداشت های به همراه اسلاید به کار می رود؟

الف) outline            ب) slide show                ج) slide view      د) slide sorter

15-         کدام روش برای مشاهده یادداشت های به همراه اسلاید به کار می رود؟

الف) slide show     ب) Note view                 ج) slide sorter    د) slide view

بسمه تعالی

سوالات Power point                     نام ونام خانوادگی:                                                    نام استاد:

 

1-کدام گزینه زیر روش ایجاد اسلاید با استفاده از الگوهای طراحی رابیان می کند.

الف- Auto content                                                    ب-design template

ج-blank presentation                                                د-slide layout

 

2- کلید میانبر ایجاد اسلاید کدام است:

الف-ctrl+m                    ب-ctrl+n           ج- ctrl+s                        د-alt+m

 

3- در کدام نما می توان اسلایدها را مرتب شده و کوچک درکنار هم مشاهده کرد.

الف-notes page            ب-normal          ج- slide sorter               د-outline

 

4- برای نمایش اسلایدها کدام منو وگزینه صحیح است.

الف- منویslide show وگزینه view show           ب- منوی view وگزینه slide show

ج-منوی  insert وگزینه view show                              د- موارد الف و ب-

 

5-به منظوراضافه کردن یک اسلاید به اسلایدهای فعال ازدستور:

الف-دستور slides from file ازمنوی insert               ب-دستور from fileازمنوی tools

ج-دستور insert slide ازمنوی insert                             د- همه موارد

 

6- پسوند فایلهای ذخیره شده در Power point چیست.

الف-  wri                    ب- doc                         ج- PPT                 د-BMP

 

7-برای ترسیم یک نمودارسازمانی از …….استفاده می شود.

الف-Chart             ب-table             ج-organization chart                   د-drawing

 

8-برای چرخاندن یک شکل ازکدام گزینه استفاده می شود.

الف-rotate free          ب-  move          ج-draw                    د-edit point

 

9- جهت تعریف جلوه های ویژها برای اسلایدها از چه گزینه ای استفاده می شود.

الف-  slide show/ custom animation                      ب- slide show/ view show

ج-slide show/ slide transition                                د- موارد الف و ب

 

10-درنمای……. می توان برای اسلایدها یادداشت گذاشت.

الف-slide sorter                                                      ب-notes page

ج-normal                                                                د-outline

 

11- کدام فرمان زیر برای بازبینی زمان بندی نمایش اسلایدها به کارمی رود.

الف-slide show/ transition                       ب-insert/ animation time

ج-slide show/ timing                                 د-slide show/ rehears timing

12- با کدام منو وگزینه برای شی داخل اسلایدها می توان جلوه ویژه قرارداد.

الف- منوی slid show وگزینه custom animation

ب- منوی slide show وگزینه slide transition

ج- منوی view وگزینه slide show

د- منوی slide show وگزینه Action

>>سوالات عملی<<

1-      سه اسلاید به دلخواه ایجاد کنید.

2-      موضوعات اسلاید با تصاویر داخل اسلاید همخوانی داشته باشد.(تزئین شده)

3-      اسلایدها با فاصله 3 ثانیه و با حرکت داخل صفحه شوند.

4-      برای موضوعات داخل اسلایدها جلوه ویژه قراردهید.

5-      برای هر اسلاید یک زمینه متفاوت ایجاد کنید.

6-      اسلایدها را با نام امتحان ذخیره کنید.پیوندهای روزانه
موضوعات وب
آرشیو مطالب
لینک های مفید
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 68840

  • فروش لینک | فروش بک لینک | بک لینک