تاریخ : سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1389 | 12:38 ب.ظ | نویسنده : سیدی
ICDL درجه ی 2
internet آزمون کتبی
1. کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف)پست معمولی از پست الکترونیک ارزانتر وسریعتر است
وسیله ای است که برای شبکه محلی از آن استفاده می شود modem ( ب
همان پست الکترونیکی است Email( ج
د) در پست الکترونیکی آدرس فیزیکی ومکانی وجود دارد
2. برای برقراری یک ارتباط اینترنتی به چه امکاناتی نیاز داریم؟
الف)کامپیوتر -مودم
E_MAIL ( ب
Internet Explorer خط تلفن – نرم افزار مرورگر مانند – ACCOUNT ج) اشتراک یا
د)الف و ج
چه اطلاعاتی حتما باید ذکر Isp 3. بر روی یک کارت اینترنت یا در قرارداد با یک مرکز
شود؟
Isp ب)اسم مر کز username-password-phone number( الف
ج) تعداد ساعتی که می توانیم از خدمات اینترنتی استفاده کنیم د) ب و ج
4. کدام یک از نرم افزارهای زیر مررو گر است؟
paint-word pad( ب internet explorer-nets cap( الف
د)هر سه مورد winxp-e-mail( ج
برروی نوارابزار چه عملی انجام می دهد؟ back 5 . دکمه
الف)رفتن به صفحه خانگی ب)رفتن به صفحه قبلی
ج) برای بازسازی صفحه د)رفتن به صفحه بعدی که مرور شده است
چیست؟ favorites 6 . کار دکمه
الف)ذخیره صفحه وب وآدرس صفحه وب به عنوان صفحه مورد علاقه
ب) تاریخچه صفحاتی از وب که در چند روز قبل مرور کرده ایم
ج)مشاهده آدرس سایتهایی که به عنوان سایت مورد علاقه ذخیره کرده ایم
د)الف و ج
در مرورگر چیست؟ Homepage . 7
الف) آدرس صفحه خانگی است
ب) همان آدرس سایتی است که بار اول که مروگر را اجرا می کنیم آن آدرس باز می شود
ج) صفحات مورد علاقه هستند
د) تاریخچه صفحاتی از وب که در چند روز قبل مرور کرده ایم
8 . برای ایجاد یک ارتباط جه باید کنیم?
start>control panel>network connection>create a new connection( الف
start>all program>accessories>communication>new connection ( ب
wizard
desktop>internet explorer( ج
د) الف و ب
در کجا قرار دارد؟ Internet Explorer . 9
START ب) در منوی DESKTOP ( الف
د) الف و ب my computer ( ج
مخفف چیست؟ www . 10
web word webcam ( ب world wide web ( الف
web wide network ( د local area network ( ج
از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟ url 11 . یک آدرس یا
الف) پرتکل مربوطه – اسم وپسوند شرکت
ب) پرتکل مربوطه – اسم وپسوند شرکت – مسیر و نام فایل
ج) از اسم کاربری و کلمه عبور و شماره تلفن
د)هر سه مورد
ازچه قسمتهایی تشکیل شده است؟ E-mail . 12
الف) پرتکل مربوطه – اسم وپسوند شرکت
(domain) و اسم شرکت (id) ب) از یک اسم شخصی
ج) از اسم کاربری و کلمه عبور و شماره تلفن
د)هیچکدام
حاوی چیست؟ inbox پوشه outlook 13 . در نرم افزار
الف) نامه های دریافتی ما ب) نامه های ارسالی
ج)نامه هایی که نیمه تمام مانده است د) آدرس افراد
حاوی چیست؟ outbox پوشه outlook 14 . در نرم افزار
الف) نامه های دریافتی ما ب) نامه های ارسالی
ج)نامه هایی که نیمه تمام مانده است د) آدرس افراد
حاوی چیست؟ draft پوشه outlook 15 . در نرم افزار
الف) نامه های دریافتی ما ب) نامه های ارسالی
ج)نامه هایی که نیمه تمام مانده است د) آدرس افراد
حاوی چیست؟ address book پوشه outlook 16 . در نرم افزار
الف) نامه های دریافتی ما ب) نامه های ارسالی
ج)نامه هایی که نیمه تمام مانده است د) آدرس افراد
برای فرستادن نامه کدام گزینه را باید کلیک کرد ؟ outlook 17 . در نرم افزار
send ( ب create mail ( الف
address book ( د sent ( ج
چه باید نوشت ؟ cc 18 . در هنگام نوشتن نامه (پیام) در مقابل کادر
الف) آدرس افرادی که رونوشت نامه به صورت غیر محرمانه برای آنها هم ارسال شود
ب) آدرس افرادی که رونوشت نامه به صورت محرمانه برای آنها هم ارسال شود
ج) آدرس گیرنده نامه
د)موضوع نامه
چه باید نوشت ؟ to 19 . در هنگام نوشتن نامه (پیام) در مقابل کادر
الف) آدرس افرادی که رونوشت نامه به صورت غیر محرمانه برای آنها هم ارسال شود
ب) آدرس افرادی که رونوشت نامه به صورت محرمانه برای آنها هم ارسال شود
ج) آدرس گیرنده نامه
د)موضوع نامه
چه باید نوشت ؟ object 20 . در هنگام نوشتن نامه (پیام) در مقابل کادر
الف) آدرس افرادی که رونوشت نامه به صورت غیر محرمانه برای آنها هم ارسال شود
ب) آدرس افرادی که رونوشت نامه به صورت محرمانه برای آنها هم ارسال شود
ج) آدرس گیرنده نامه
د)موضوع نامه
چه باید نوشت ؟ bcc 21 . در هنگام نوشتن نامه (پیام) در مقابل کادر
الف) آدرس افرادی که رونوشت نامه به صورت غیر محرمانه برای آنها هم ارسال شود
ب) آدرس افرادی که رونوشت نامه به صورت محرمانه برای آنها هم ارسال شود
ج) آدرس گیرنده نامه
د)موضوع نامه
22 . در هنگام نوشتن نامه (پیام) برای اینکه اولویت برتر بدهیم ؟
را انتخاب می کنیم low priority باید زیر گزینه priority الف) از گزینه
را انتخاب می کنیم high priority باید زیر گزینه priority ب) از گزینه
را انتخاب می کنیم normal priority باید زیر گزینه priority ج) از گزینه
د)نامه های ارسالی به ترتیب انتقال پیدا می کنند و اولویت ونشانه ندارند

پیوندهای روزانه
موضوعات وب
آرشیو مطالب
لینک های مفید
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 68840

  • فروش لینک | فروش بک لینک | بک لینک